مراحل تصفیه آب صنعتی

مراحل تصفیه آب صنعتی، مجموعه فرآیندهایی که طی آن آب صنعتی تولید می شود و آب صنعتی به آبی گفته می شود که در صنایع مختلف مثل دارو سازی استفاده می شود.

آب صنعتی ممکن است برای شستشو، خنک سازی و یا ساخت یک محصول استفاده شود یا در صنایع مختلفی مثل آشامیدن، تصفیه آب کشاورزی به کار برده شود.


انواع روش های تصفیه آب صنعتی


1- تصفیه آب به روش فیلتراسیون: هدف این روش جداسازی اجزای آلی و مواد معدنی محلول در آب برای تولید آب خالص است.
2- تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس: مهم ترین ویژگی تصفیه آب بازدهی بالای آن و هزینه پایین تر نسبت به روش های قدیمی است.
3- تصفیه آب به روشEDI: این روش ترکیبی از تبادل یونی و فیلتراسیون غشایی است.
4- تصفیه آب به روش تبادل یونی: این روش به منظور سخت گیری آب و تولید آب خالص با درجه بالا استفاده می شود.
5- تصفیه آب به روش الکترودیالیز معکوس: در این روش حذف مواد معدنی با استفاده از جریان برقDC و غشاهای آنیونی و کاتیونی صورت می پذیرد.


مقایسه انواع تصفیه آب صنعتی


روش های تصفیه آب صنعتی در سه بخش: آسانی در بهره برداری، حاصل حذف شوری و مواد جامد محلول(TDS)، برآورد قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی انجام می گیرد. هر یک از دستگاه ها به منظور مصرف های گوناگون با روش های مختلف طراحی می گردند و هدف از ساخت تصفیه آب صنعتی سختی و آلودگی های آب و حذف شوری می باشد. کم هزینه ترین روش استفاده از سختی گیر است که این روش صرفا سختی آب را حذف می کند.


نتیجه گیری


امروزه هیچ صنعتی را نمی توان بدون تصفیه آب صنعتی تصور کرد و علاوه بر این کاهش حجم بارش های سالانه کشور، خشکسالی های پی در پی، آلودگی منابع آب به انواع آلاینده ها و افزایش شوری آب های زیرزمینی کاربرد های تصفیه آب صنعتی را به شدت گسترش داده است.